Custom Real
banner

Novinky

25.október 2017

POSLEDNÝ POZEMOK NA PREDAJ, 708 m2, 66 EUR/m2

 

 

15. jún 2012

AKCIA : Do konca septembra pri kúpe pozemku - stavebné povolenie na rodinný dom zadarmo

 

1. jún 2012

Vydané 1. stavebné povolenie na stavbu  rodinného domu

 

20.01.20112

Nadobudlo právoplatnosť užívacie povolenie - vodovod

 

19.12.2011

Nadobudlo právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie - plynovod

 

15.12.2011

Nadobudlo právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie - komunikácie

 

15.9.2011

Príprava na kolaudáciu prvých stavebných objektov.

 

30. 8. 2011

Výstavba vody, kanalizácieplynovodu ukončená. Príprava na výstavbu cestychodníkov.

 

29.4.2011

Bola zhájená Výstavba vedení inžinierskych sietí, cestných komunikácií, chodníkov a verejného osvetlenia a prebieha v plánovaných termínoch.

 

02. 12. 2010

Vydané STAVEBNÉ POVOLENIE (IBV „Krásne hôrkyčasť, vodovod, dažďová kanalizácia, výtlačná stanica)

Nadobudlo právoplatnosť 6.12.2010 

 

Stavebné povolenie - voda, kanalizácia

 

 

 

 

26. 11. 2010

Vydané STAVEBNÉ POVOLENIE (IBV „Krásne hôrky – časť, spevnené plochy a komunikácie, cestné objekty)

Nadobudlo právoplatnosť 16.12.2010

 

Stavebné povoleniekomunikácie a cestné objekty

 

 

15. 11. 2010

Spustenie stavebných prácodstránenie existujúcich stavieb, spevnených plôch a príprava územia pre výstavbu pozemných komunikácií a vedení inžinierskych sietí IBV - Krásne Hôrky.

 

4. 11. 2010

Vydané STAVEBNÉ POVOLENIE (IBV „Krásne hôrkyčasť, NN prípojkačerpacej stanici, verené osvetlenie, plynovod, sadovnícke zásahy, inventarizácia zelene, NN prípojkavýtlačnej stanici)

Nadobudlo právoplatnosť 4. 11. 2010

Stavebné povolenie - ostatné stavby

 

 

11. 10. 2010

Vydané POVOLENIE NA ODSTRÁNIENIE STAVBY (Obytný súbor - IBV Krásne Hôrky, vodáreň, garáže).

Nadobudlo právoplatnosť 12. 10. 2010
 

Povolenie na odstránenie stavby

 

 

19. 8. 2010

Vydané ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE (Obytný súbor - IBV Krásne Hôrky).

Nadobudlo právoplatnosť 23. 9. 2010

Územné rozhodnutie
 

 

18. 2. 2010 

Zmenydoplnky č.1 Územného plánu Hôrky, prijaté uznesením obecného zastupiteľstva vo Hôrkach č. 236/2010.

Zmenydoplnky č. 1 Územného plánu Hôrky - grafická časť
Zmenydoplnky č. 1 Územného plánu Hôrky - záväzná časť