Custom Real
banner

O projekte

 

Krásne hôrky tvorí súbor pozemkov pre budúcu zástavbu 45 samostatne stojacích rodinných domov.

Prístupbudúcim rodinným domom je zabezpečený po sieti spevnených komunikácií a chodníkov.

Územie je vybavené všetkými dostupnými inžinierskymi sieťami a verejným osvetlením.

 

 

Pripojenie na elektrickú energiu

Pre každý budúci rodinný dom je pripravená prípojka elektrickej energieinštalovaným výkonom 18kW vyvedená na hranicu pozemku.

 

Slaboprúdové rozvody

Podľa záujmu budúcich vlastníkov bude realizovaný rozvod káblovej televízietelefónu.

 

Verejné osvetlenie

Vonkajšie osvetlenie je realizované osadením stožiarov so sodíkovými výbojkovými svietidlami.

 

Vodovod

rámci prípravy územia pre budúcu výstavbu realizované prípojky vodovodu na hranicu pozemku vždymieste budúcej vodomernej šachty. Pripojovacie potrubie bude ukončené guľovým ventilom. Kapacita je pre každý rodinný dom pripravená pre maximálnu možnú obložnosť objektu.

 

Splaškovádažďová kanalizácia

Odvedenie splaškových vôdjednotlivých nehnuteľností je riešené osadením domových čistiarní odpadných vôd so zaústením do vybudovanej dažďovej kanalizácie. Na hranici pozemku bude pre každý rodinný dom pripravený bod napojenia do dažďovej kanalizácie. Do tohoto miesta je možné zaústiť aj dažďové vody zo striech rodinných domov.

 

 

Plynovod

Prípojky zemného plynu pripravené pre každý objekt rodinného domu vyvedením potrubia na hranicu parcely do miesta osadenia budúcej regulačnej a plynomernej skrinky.

 

všetky inžinierske siete PRÁVOPLATNE SKOLAUDOVANÉ

 

Rodinné domy 

Budúca zástavba rodinných domov bude jednopodlažnávyužiteľným podkrovím a čiastočným alebo úplným podpivničením. Zastavaná plocha rodinných domov bude tvoriť maximálne 20% výmery parcely, na ktorej bude rodinný dom stáť. Každý zo 45 rodinných domov vydané právoplatné územné rozhodnutie.

Výber domu, jeho konečná architektúra a výstavba je na budúcom vlastníkovi stavebného pozemku.

 

Možnosť začiatku výstavby rodinného domu:  November 2011